جز نقش برجسته های متعددی که شرح آنها در معرفی محوطه های تاریخی نقش رستم، نقش رجب و تنگ چوگان رفت، در استان فارس نقش برجسته های دیگری نیز وجود دارد که در اینجا  به معرفی آنها می پردازیم. نقش برجسته کورانگون   نقش برجسته ای برفراز تپه ای بلند در شمال فهلیان نزدیک دهکده […]