لیست کتاب های موجود در کتابخانه باشگاه ردپا
عنوان (نام کتاب) مولف 100 برنامه تمرینی با وزن بدن Nella Rey 101 درس برای شروع دویدن JonHenderson ارتفاع گرفتگی پیشگیری و درمان Stephen Bezzuchika ارتفاعات شگفت انگیز هندوستان F.B. Workman & W.H.Workman اصول ایمنی در کوهستان (نکات پایه در ورزش ...
بازدید از محور زندیه شیراز
بنام خدا گزارش بازدید از محور زندیه شیراز برنامه ساعت 6.15 از جلوی مسجد تاریخی وکیل شروع شد. توضیحات شامل موارد تاریخی معماری مسجد نقوش کاشی کاری حکایت ها و روایت های مرتبط با آن و تاریخچه ، مسجد در گذر زمان و مرمت های صورت گرفته بود. بعد از توضیحات ...