۲۸ اردیبهشت روز بزرگداشت حکیم عمر خیام
ای دوست بیا تا غم فردا نخوریموین یکدم عمر را غنیمت شمریمفردا که ازین دیر فنا درگذریمبا هفت هزار سالگان سر بسریم۲۸اردیبهشت روز بزرگداشت فیلسوف و شاعر گرانقدر حکیم عمر خیام گرامی باد.
۲۵ اردیبهشت روز بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی
بیــــا تا جهـــان را به بــد نسپریم به کوشش همه دست نیکی بریم نبــاشد همی نیک و بـــد، پــــایدار همـــــان به که نیکی بود یادگار ۲۵اردیبهشت روز بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی و پاسداشت زبان پارسی، گرامی باد.
۱۵ اردیبهشت روز شیراز گرامی باد
هرکس به شهر حافظ و سعدی گذر کندعزم سفر به عالم شعر و هنر کندشیراز معدن لب لعل است و کان حسنزین رو ، هزار ناز به شهر دگر کندشیراز مرکز هنر و علم و دانش استکه آفاق را ز حاصل آن بهره‌ور کندشیراز شهر شعر و گل و عشق و باده استکی اهل‌ دل […]