تعریف غار:به طور کلی غار فضای خالی زیرزمینی است با حداقل یک دهانه به خارج از پوسته زمین که هیچ گونه ابعاد خاص و مشخصی ندارد و گاهی در داخل زمین قرار دارد و یا گاهی در دل صخره ها، غارها از نظر تقسیم بندی به دو دسته تقسیم می شوند: الف – غارهای طبیعیب […]

برای گرفتن عکسهای بهتر از فضاهای فشرده داخل غار که لنز نرمال از ثبت آن عاجز است باید از لنزهای واید انگل، خصوصاً و (واید ۲۴) استفاده کرد…

از آنجا که فعالیت بدنی در غار در شرایط دمای بدن بین ۱۲-۸ درجه سانتی گراد و در رطوبت انجام می گیرد…

الف) استراحت مقطعی : یکی از بهترین روشها جهت رفع خستگی و تقویت انرژی از دست رفته، استراحتهای کوتاه بین فعالیت می باشد با توجه به قدرت بدنی افراد و تجربه آنها می توان در هر ۲ ساعت فعالیت ۱۵ دقیقه استراحت و تغذیه در نظر بگیریم این امر از آنجایی قابل اهمیت است که […]

بعد از تهیه وسایل و شناسائی غار مورد نظر اصول اولیه این است که ابتدا باید دوستان و اعضاء خانواده را از چگونگی برنامه مدت و هدف نشانی مطلع نماییم تا در صورت بروز سانحه احتمالی به کمک غار نوردان بشتابند نکته دیگر اینکه هیچ گاه به تنهایی جهت بازدید از غاری هر چند سهل […]