تعریف غار:به طور کلی غار فضای خالی زیرزمینی است با حداقل یک دهانه به خارج از پوسته زمین که هیچ گونه ابعاد خاص و مشخصی ندارد و گاهی در داخل زمین قرار دارد و یا گاهی در دل صخره ها، غارها از نظر تقسیم بندی به دو دسته تقسیم می شوند: الف – غارهای طبیعیب […]

برای گرفتن عکسهای بهتر از فضاهای فشرده داخل غار که لنز نرمال از ثبت آن عاجز است باید از لنزهای واید انگل، خصوصاً و (واید ۲۴) استفاده کرد…

از آنجا که فعالیت بدنی در غار در شرایط دمای بدن بین ۱۲-۸ درجه سانتی گراد و در رطوبت انجام می گیرد…