اوگر ۷۲۸۵ مترگرده جنوبیبانتا براک (Baintha Brakk)، قله سه گانه عظیمی که در قلب قراقروم مرکزی قرار دارد، تنها یک بار صعود شده است. با توجه به کشش طبیعی که صخره نوردی فنی در ارتفاع ۷۲۰۰ داراست،

توانایی بدن در مقابله با سرما بسیار کمتر از توان آن برای مقابله با گرما است و در واقع روش اصلی برای گرم نگه داشتن بدن استفاده از لباس و پوشش مناسب است .