اصول کلی بی حرکت نمودن عضو، در شکستگیها چرا باید عضو شکستگی یا در رفتگی را بی حرکت نمود؟ هدف اصلی از بی حرکت نمودن عضو شکسته یا در رفته آن است که از تغییر محل قطعات شکسته و در رفته هنگام حمل بیمار به مرکز درمانی جلوگیری به عمل آید. بی حرکت کردن عضو، […]