آشنایی با اصطلاحات زیر کمک شایانی در درک بهتر مفاهیم آموزشی کوه خواهد داشت: کوه (Mountain) زمینی که نسبت به پیرامون خود به طور مشخصی برجسته تر بوده و دارای دامنه های شیب داری باشد.ارتفاع دقیقی برای آن تعریف نشده است ولی معمولاً زمین هایی که حدود ۶۰۰ متر از اطراف خود بلندتر باشند را کوه […]