“پیش به سوی اقتصاد کم کربن” امروزه اهمیت توجه به محیط زیست همزمان رو به اتمام بودن منابع ماده و انرژی، حجم فراوان زائدات تولیدی و پتانسیل انتشار آلودگی به محیط از یک سو و لبریز شدن ظرفیت محیط جهت پذیرش، هضم و پالایش طبیعی این زائدات از سوی دیگر بیش از پیش احساس می […]