آتشفشانها و نحوه بوجود آمدن آنها (جلسه گروهی ۴شنبه ۲۱/۴/۱۳۹۱) کوه های آتشفشانی مخروطی شکل می باشند. دارای یک دهانه و مجرایی هستند که مواد مذاب از طریق آن مجرا به بیرون راه پیدا می کند