خوردن آب چغندر می تواند استقامت را تقویت کند و باعث می شود ۱۶ % بیشتر ورزش کنید. مطالعه ای با سرپرستی دانشگاه اکستر ، برای اولین بار نشان می دهد چگونه نیترات موجود در آب چغندر منجر به کاهش جذب اکسیژن می شود و ورزش را کمتر خسته کننده می سازد…