کوهپیمایی راه بهشت تا بام سبز شیراز

صبح روز جمعه ۲۵ مهر ماه۹۹ ساعت ۷ صبح به اتفاق دوستان و همنوردان طبق قرار قبلی در بلوار بهشت و کوچه ۱۶ نزدیک باغ گلها گرد هم جمع شدیم و با رعایت پروتکل‌های بهداشتی و فاصله اجتماعی به راه افتادیم و از جلو باغ گلها گذشتیم وبه پارک محله ای منصور آباد رسیدیم و […]

چشمه اشکفت عربی واقع در پارک کوهستانی گلستان

ساعت ۷ صبح حرکت کردیم حدود ۲۰ متر در جاده کوهستانی پیش رفتیم و به کوه زدیم از سمت راست وارد محیط کوهستان شدیم و از میان درختان زیتون به بالای کوه رسیدیم و ابتدای جاده کوهستانی استراحت کوتاهی کرده و عکس با رعایت پروتکل بهداشتی گرفته شد سپس ۸:۳۰ به کنار چشمه اشکفت عربی […]