آبشار و تنگ دم اسبی

قلب من را در عمیق ترین اقیانوس ها مرتفع ترین کوه ها و بلندترین درخت ها خواهی یافت من عاشق خورشیدم و عاشق هر ستاره ای که در آسمان هاست و عاشق این جهان زیبا گزارش آبشار و تنگ دم اسبی ارتفاع از سطح دریا ۱۵۱۹ نوع پوشش گیاهی :بلوط، بادام کوهی و بنه تعداد […]