به نام دانای بزرگ هستی

تقویم ۶ ماهه پاییز و زمستان ۱۴۰۰ تقدیم مهربان یاران همیشگی ردپامیگردد. امید است در پاییز و زمستان پیش رو، در پیشرفت باشگاه مشارکت کرده و شاهد درخشیدن بیشترباشگاه ردپاباشیم.

تاریخ اجرا منطقه مدت به روز نوع نام برنامه ۲/۴/۹۱ دراک 1 کوهپیمایی کوه دراک ۹/۴/۹۱ کهمره سرخی 1 کوهپیمایی تنگ دم اسب ۱۵/۴/۹۱ سپیدان 1.5 صعود قله قله رنج ۲۱/۴/۹۱ یاسوج 2.5 صعود قله قله پازن پیر ۲۳/۴/۹۱ شیراز 0.5 آموزشی کوه دراک ۳۰/۴/۹۱ سپیدان 1 کوهپیمایی تنگ خرم ناز ۶/۵/۹۱ شیراز 0.5 آموزشی آموزش فنی ۱۲/۵/۹۱ یاسوج 2 صعود قله قله حوض دال ۱۳/۵/۹۱ شیراز 0.5 آموزشی آموزش فنی ۲۰/۵/۹۱ شیراز 0.5 آموزشی آموزش فنی ۲۶/۵/۹۱ تهران 4  صعود قله قله دماوند ۳/۶/۹۱ سپیدان 1 کوهپیمایی شش پیر تادلخون ۹/۶/۹۱ یاسوج 1.5 دره نوردی و کوهپیمایی تنگ تامرادی ۱۶/۶/۹۱ بوانات 1.5 غارنوردی غار کان گوهر ۲۱/۶/۹۱ یاسوج 3 صعود قله قله های نول شمالی و جنوبی […]