به نام دانای بزرگ هستی

تقویم ۶ ماهه پاییز و زمستان ۱۴۰۰ تقدیم مهربان یاران همیشگی ردپامیگردد. امید است در پاییز و زمستان پیش رو، در پیشرفت باشگاه مشارکت کرده و شاهد درخشیدن بیشترباشگاه ردپاباشیم.