۴۰ کار مفید که در کمتر از ۱۰ دقیقه می توانید انجام دهید… بر اساس تحقیقاتی که در دانشگاه میشیگان صورت گرفته یک زندگی سالم به چهار امر مهم بستگی دارد: