30 امین نشست هفتگی اعضاء باشگاه ردپا در تاریخ 10 آبان ماه 1396  مصادف با سالروز تاسیس گروه در مرکز شیراز شناسی پارک بعثت راس ساعت 18 آغاز گشت.