باز کن پنجره ها را..

 باز کن پنجره ها را، که نسیمروز میلاد اقاقی ها راجشن می گیرد، و بهار،روی هر شاخه، کنار هر برگ،شمع روشن کرده است.  همه ی چلچله ها برگشتند،و طراوت را فریاد زدند.کوچه یکپارچه آواز شده است،و درخت گیلاس،هدیه ی جشن اقاقی ها را،گل به دامن کرده استباز کن پنجره ها را ای دوست!هیچ یادت هست،که […]