آموزش وتمرین گره های کوهنوردی آدینه 17آذر

کوه پشتوانه و پشتیبان زمین است.زیرا به یمن وجود او زمین آرام می یابد.و زیر پای آدمیان استوار میگرددپس صعود به کوه حضور شیرین در محضر پناهگاه انسان است.به کوه میرویم تا به سهم خویش از نقش فرخنده او در تامین امنیت انسانی سپاسگذار باشیم. کوهنوردان ردپا بامداد آدینه مورخ 17/9/91 در ساعت ۷:۰۰  …