در راستای آموزش و فرهنگ سازی حفظ محیط زیست، روز شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۵، سرکار حانم طاهری – مربی فزرانگان سازمان دانش آموزی – با دانش آموزان خود به ارتفاعات کوهپایه رفته و ضمن پاک سازی محیط، به  دانش آموزان خود اصول کوهنوردی و حفظ محیط زیست  را آموزش دادند. در این برنامه برحی از […]