آموزش سنگنوردی و پاکسازی منطقه

بنام خدا کوهنوردان ردپا در روز جمعه 17 اسفند 97 به آموزش و تمرین سنگنوردی در پشت مله شیراز پرداختند . این تمرینات از ساعت 7 بامداد تا 17 عصر ادامه داشت. همچنین بمناسبت پیشواز نوروز پاکسازی منطقه سنگنوردی پشت مله شیراز نیز انجام گردید. در طبیعت هیچ اثری جز ردپا از خود بر جای […]