کارگروه آموزش هیأت کوهنوردی و صعودهای ورزشی استان فارس در نظر دارد که یک دوره تئوری مربی گری درجه 3 به مدت یک هفته – از ساعت  8صبح تا 18 – را برگزار نماید.