پائیز آمد در کنار درختان‎˓ لانه کرده کبوتر˓ وز تراوش باران ˓می گریزد