تمرین آمادگی جسمانی میان هفته در تاریخ ۲۰ تیر ماه در منطقه دراک برگزار گردید. این تمرین ساعت ۱۸:۳۰ از مقابل مجتمع احسان آغاز شد و پس از پیمایش تا ایستگاه سه کاج و بازگشت در ساعت ۲۱ خاتمه یافت.