تمرین آمادگی جسمانی میان هفته در تاریخ 20 تیر ماه در منطقه دراک برگزار گردید. این تمرین ساعت 18:30 از مقابل مجتمع احسان آغاز شد و پس از پیمایش تا ایستگاه سه کاج و بازگشت در ساعت 21 خاتمه یافت.