آقای عظیم قیچی ساز، کوهنورد پر تلاش و توانمند تبریزی، از صعودهای بالای 8000 متر خود با کوهنوردان شیرازی صحبت می نمایند. بدین وسیله همشهران و کوهنوردان استان فارس بخصوص شهر شیراز دعوت بعمل می آید تا پای صحبت های این دلاور خطه آذربایجان بنشینند و از تجارب ارزنده ایشان بیاموزند.