سمینار آشنایی با GPS، به منظور استفاده از این سیستم در طبیعت گردی و گردشگری در جلسه گروهی ردپا برگزار شد . اهمیت استفاده از این سیستم در طبیعت گردی و کمک به گردشگران تیم آموزشی گروه را ملزم به برگزاری چنین دوره ای در سطح عمومی و فرا گیر نموده است چرا که مسیر […]