آشنایی با نرم افزار Google Earth   معرفی مجلات گزارش دوره نقشه خوانی و کار با قطب نما۱۹ و ۲۰ بهمن ماه گزارش تمرین فنی روز یکشنبه ۲۲ بهمن ماه توضیحات برنامه جمعه ۲۶ بهمن ماه مجری جلسه خانم قائدی