کوهنوردی یک روش زندگی است.کوهنوردی از بهترین ورزش ها و تفریح هاست که به خاطر تحرک در هوای آزاد و پاک بیشترین  تاثیر رادر باز سازی بدن دارد.کوهنوردی یک ورزش کامل و مفید است که با وسایل ویژه و آمادگی جسمانی و روحی و برنامه ریزی و دانش خاص خود اجرا میشود.اما پیش از اینها […]