در بــــالای کلیه ها غده های فوق کلیوی قرار گرفته اند این غده ها ماده ای ترشحمیکنند که آدرنالین نامیده میشود آدرنالین برای آمادگی بدن در انجام فعالیت های شدید یا دفاع از خود ترشح میشود.وقتـــی که بسیار هیجانزده باشید ، غده های فوق کلیوی ناگهان مقدار زیادیآدرنالین در خون ترشح میکنند آدرنالین سبب افزایش […]