آخرین نشست گروهی سال ۹۱چهارشنبه ۲۳ اسفندماه از ساعت ۱۶-۱۸همراه باکلاس کمک های اولیه خواهدبود.همچنین اولین نشست گروهی سال ۹۲چهارشنبه ۲۱فروردین می باشد