آخرین نشست گروهی سال 91چهارشنبه 23 اسفندماه از ساعت 16-18همراه باکلاس کمک های اولیه خواهدبود.همچنین اولین نشست گروهی سال 92چهارشنبه 21فروردین می باشد