روز چهارشنبه 12 مهر در ساعت 18 در مرکز شیراز شناسی پارک بعثت اعضاء باشگاه کوهنوردی ردپا دور هم جمع شده و نشست هفتگی خود را آغاز نمودند.