آخرین جلسه هفتگی سال۱۳۹۶ برنامه جلسه گروهی چهارشنبه ۹۶/۱۲/۱۶ مکان: مرکز شیراز شناسی زمان ۱۷:۳۰   الی ۱۹:۳۰  آشنایی با نرم افزار Google Earth ۳ گزارش برنامه فنی نیمروزه ۹۶/۱۲/۱۱ گزارش مالی سال ۹۶ و پیش بینی مالی سال ۹۷ مجری جلسه: خانم نعمتی.