گزارش برنامه ابشارمارگون۲۰/۶/۸۹

کوهنوردی تنها ورزشی است که سکوی قهرمانی نداردکوه مظهر شجاعت واستقامت وبردباری است این کوه است که به انسان می آموزد که چگونه بر غرور خود پا بگذارد و پا نهادن در کوهستان این نیروی شگفت انگیز را در انسان ایجاد میکند.  آری این طبیعت کوهستان است که به ما آرامش روح میدهد برای همین […]