برنامه آبشارمارگون

کوهنوردی تنها ورزشی است که سکوی قهرمانی ندارد کوه مظهر شجاعت واستقامت وبردباری است این کوه است که به انسان می آموزد که چگونه بر غرور خود پا بگذارد و پا نهادن در کوهستان این نیروی شگفت انگیز را در انسان ایجاد میکند.  آری این طبیعت کوهستان است که به ما آرامش روح میدهد برای […]