کتاب ارزشمندغارهای استان فارس دردسترس عموم قرارگرفت

جلد نخست کتاب ارزشمندغارهای استان فارس حاصل سالهاتلاش وزحمات مربی ارزنده استاد آقای شاهین عارف نیا در دسترس عموم قرار گرفت.علاقمندان جهت تهیه میتوانندبه فروشگاه های کوهنوردی شیرازمراجعه کنندوازاین کتاب بهره مندشوند.