کتاب کئهستان پاک و ایمن

کمیته آموزش باشگاه کوهنوردی ردپا برگزارمیکند:

کتاب‌خوان‌ها بسیار از سن‌شان عاقل‌ترند
به منظور ترویج فرهنگ کتابخوانی،مسابقه ی کتابخوانی مجازی درباشگاه برگزار میشود.

فقط چندنکته
١-صرفا اعضایی باشگاه قادر به شرکت در این مسابقه خواهند بود.
٢-پاسخ به سوالات تنها ازطریق سایت باشگاه امکان پذیرمیباشد
٣-به دو نفر از برگزیدگان،بن خرید تجهیزات کوهنوردی تاسقف ۵۰هزارتومان اهداء خواهد شد.
۴-زمان شروع آزمون مسابقه سه شنبه۱۲فروردین ماه۱۳۹۹وتاساعت ۲۲ شب چهارشنبه۱۳فروردین ماه۱۳۹۹ در زیر همین نوشته خواهد بود.(سوال ها تستی است)
۵-کتاب به صورت pdf در سایت و کانال ، به اشتراک گذاشته شده است.
📚نام کتاب : کوهستان پاک وایمن

دانلود کتاب کوهستان پاک و ایمن

فرم شرکت در مسابقه کتابخوانی مجازی

مهلت شرکت در مسابقه به پایان رسید. سوالات و پاسخ ها به صورت علامت مشخص گردید.
اسامی برندگان بزودی اعلان خواهد شد.

۱_ حداقل تعداد افراد مناسب برای یک برنامه کوهنوردی چند نفر است؟
الف- سه نفرب- پنج نفرج- هفت نفرد- چهار نفر

۲_ کدام مورد درباره آذرخش صحیح نیست؟
الف- بیشتر توسط ابرهای کومولوس تشکیل می شودب- نتیجه تخلیه الکتریکی دو توده ابر استج- نتیجه تخلیه الکتریکی میان ابر و زمین استد- بارهای الکتریکی معمولاً به سمت دامنه حرکت می کنند

۳_ بر اساس اصل بازگشت، چه ساعتی باید اقدام به بازگشت از کوه کنیم؟
الف- ساعت ۱۴ب- پیش از ساعت ۱۴ج- ساعت ۱۵د- پیش از تاریکی هوا

۴_ کدام مورد از عوامل وقوع بهمن نیست؟
الف- شیب و عوارض منطقهب- نوع کانی هاج- آب و هواد- انسان

۵- مثلث سرما زدگی با پیوستن کدام موارد شکل می گیرد؟
الف- برودت، رطوبت، بادب- برودت، خشکی هوا، بادج- رطوبت، انجماد، برودتد- انجماد، ارتفاع، برودت

۶_ چه موقع هایپوترمی عارض می شود؟
الف- دمای دست و پا کم تر از بدن شودب- دمای بدن بیشتر از ۳۷ درجه شودج- دمای بدن کم تر از ۳۵ درجه شودد- دمای بدن کم تر از ۳۷ درجه شود

۷_ در میان مایعات طبیعی، بهترین جایگزین محلول ORS چیست؟
الف-شیرب- شربت آبلیموج- دوغد- آب و نمک

۸_ کدام برخورد با بیمار گرمازده و هوشیار صحیح است؟
الف-کنترل علائم حیاتیب- کمپرس سردج- باز کردن راه هوایید- احیای قلبی_ ریوی

۹_ کدام مورد درباره مراحل گرمازدگی صحیح است؟
الف- گرفتگی عضلانی، خستگی گرمایی، حمله گرماییب- حمله گرمایی، خستگی گرمایی، گرفتگی عضلانیج- خستگی گرمایی، حمله گرمایی، گرفتگی عضلانید- خستگی گرمایی، گرفتگی عضلانی، حمله گرمایی

۱۰_ بر اساس فهرستIUCN چند گونه پستاندار در حال انقراض در اکوسیستم کوهستانی ایران زندگی می کنند؟
الف- ۳۹ب- ۴۰ج- ۲۹د- ۲۸

۱۱_ مجمع عمومی سازمان ملل متحد چه روزی را به عنوان روز جهانی کوهستان معرفی کرده است؟
الف-یازده سپتامبرب-پنج دسامبرج- پنج سپتامبرد- یازده دسامبر

۱۲_ از چه نوع نقشه ای در کوهستان استفاده می کنیم؟
الف-توپوگرافیب- نقشه ارتفاعاتج- بستگی به اهمیت برنامه داردد- مسیرهای مشخص نیازی به نقشه ندارد

۱۳- نسبت پروتئین، چربی و کربوهیدرات در مواد غذایی کوهنورد، به ترتیب کدام است؟
الف- ۱- ۱- ۴ب- ۲- ۱- ۴ج- ۴- ۱- ۱د- ۱- ۴- ۱

۱۴_ کدام رنگ برای پوشاک بیرونی کوهنورد مناسب نیست؟
الف-قرمزب- هم رنگ طبیعتج- نارنجید- زرد

۱۵_ پوشاک مناسب کوهستان بهتر است چند لایه باشد؟
الف- یک لایه ضخیمب- دو لایهج- سه لایهد- چهار لایه

۱۶_ در کدام مورد سرعت باد در کوهستان افزایش می یابد؟
الف- صبح قبل از آفتابب- از طلوع آفتاب تا قبل از ظهرج- از نیم روز تا عصرد- از عصر تا شب

۱۷_ فرق دید در مه و دمه کدام مورد است؟
الف-دید زیر ۱۰۰۰ متر، مه و بیش از ۱۰۰۰ متر دمه استب- دید بیش از ۱۰۰۰۰ متر مه و زیر ۱۰۰۰ متر دمه استج-دید ۱۰۰۰ متر مه و ۱۰۰۰۰ متر دمه استد- دید ۱۰۰۰۰ متر مه و ۱۰۰۰۰ متر دمه است

۱۸_ کدام مورد تفاوت ابر های کومولوس و استراتوس است؟
الف-استراتوس گل کلمی است- کومولوس لایه ای استب- استراتوس سطح کمتری از آسمان می پوشاند- کومولوس سطح بیشتریج- استراتوس بدون باران و کومولوس باران زا استد- استراتوس بارش ملایم دارد و کومولوس به صورت رگبار

۱۹_ مهم ترین عامل ایجاد بهمن چیست؟
الف- شیب کوهستانب- کوهنوردج- نوع برفد-آب و هوا

۲۰_ چه مقدار از آب های شیرین جهان، منشاء کوهستان دارند؟
الف- یک سومب- یک دومج- یک چهارمد- یک پنجم


اشتراک گذاری :  |   |   |   |   |   | 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.