ظرفیت مدت تاریخ نام دوره ردیف 12 نفر 2 روز 1397/4/15،14 GPS کارگاه آموزشی کار با 1 12 نفر 3 روز 1397/4/22،21،18 کارآموزی کوهپیمایی( آقایان و بانوان) 2 8 نفر 3 روز 1397/5/12،11،10 دوره دره پیمایی ( آقایان و بانوان ) 3 30 نفر 1 روز 1397/6/15 کارگاه آموزشی حفظ محیط کوهستان 4 12 نفر […]