29 تیر 1397

آموزش وتمرین سنگنوردی درمنطقه پشت مله جمعه۲۹تیرماه

برنامه جمعه۲۹تیرماه ،آموزش وتمرین سنگنوردی درمنطقه پشت مله ازساعت ۶بامدادآغاز شد وتاساعت۲۰:۰۰ادامه داشت.

Attachment

2 نظرات

‎پیام بگذارید

ضروری

ضروری