20 خرد 1397

کارگاه آموزشی مواجهه با حیوانات در حیات وحش

کارگاه آموزشی مواجهه با حیوانات در حیات وحش:مدرس جناب آقای مهندس کنکاش (کارشناس اداره کل محیط زیست استان فارس)
زمان: چهارشنبه ۲۳ خردادازساعت۱۸تا۲۰
مکان: مرکز شیراز شناسی واقع درپارک بعثت -سالن سرو

‎پیام بگذارید

ضروری

ضروری