05 خرد 1397

تمرین آمادگی جسمانی درباباکوهی97/1/28

برنامه کوهپیمایی و آمادگی جسمانی میان هفته باشگاه

عصرسه شنبه ۹۷/۱/۲۸ ساعت ۱۸:۳۰  تا ۲۱:۳۰

منطقه باباکوهی شیراز

‎پیام بگذارید

ضروری

ضروری