23 اسف 1396

آخرین جلسه هفتگی چهارشنبه 96/12/16


آخرین جلسه هفتگی سال۱۳۹۶
برنامه جلسه گروهی چهارشنبه ۹۶/۱۲/۱۶
مکان: مرکز شیراز شناسی
زمان ۱۷:۳۰   الی ۱۹:۳۰
 آشنایی با نرم افزار Google Earth ۳
گزارش برنامه فنی نیمروزه ۹۶/۱۲/۱۱
گزارش مالی سال ۹۶ و پیش بینی مالی سال ۹۷
مجری جلسه: خانم نعمتی.

‎پیام بگذارید

ضروری

ضروری