04 اسف 1396

جلسه گروهی ۹۶/۱۱/۱۸

معرفی مجلات: خانم طاهری
گزارش برنامه یک روزه فیروزآباد: آقای مهرابی
توضیحات برنامه جمعه کارگاه آموزشی نقشه خوانی و کار با قطب نما: آقای فاضل
تولد همنورد ارجمند آقای رستم خانی
مجری جلسه: خانم نعمتی

‎پیام بگذارید

ضروری

ضروری