24 فرو 1396

امتیاز دهی به سمینارها

هرهفته به سمینار ارائه شده توسط حاضرین در جلسه امتیاز داده می شود.

جهت امتیاز دهی می بایست عددی 6 رقمی را به شماره مشخص شده ارسال  (SMS) نمایید.

نحوه امتیاز دهی برای عدد ارسالی ، رقم ها از چپ به راست به شزح زیر است:

رفم اول: تسلط بر موضوع از 9 امتیاز

رقم دوم: بیان ساده و  قابل فهم بودن از 9 امتیاز

رقم سوم : جامع بودن مطالب از 5 امتیاز

رقم چهارم : ترتیب مطالب از 5 امتیاز

رقم پنجم: نحوه نگارش متن فایل ارائه شده (نداشتن غلت املایی و انشایی) از 9 امتیاز

رقم ششم: توانایی پاسخ گویی به سوالات از 9 امتیاز

 به عنوان نمونه اگر شخصی عدد 123456زا ارسال نماید، به معنای آن است که این شخص برای این سمینار و ارائه دهنده برای تسلط بر موضوع 1 امتیاز ، برای بیان ساده و قابل فهم 2 امتیاز ، برای جامع بودن مطالب 3 امتیاز ، برای ترتیب مطالب 4 امتیاز ، برای نحوه نگارش 5امتیاز و برای توانایی پاسخ گویی به سوالات 6 امتیاز در نظر گرفته است. 

‎پیام بگذارید

ضروری

ضروری