هرهفته به سمینار ارائه شده توسط حاضرین در جلسه امتیاز داده می شود.

جهت امتیاز دهی می بایست عددی ۶ رقمی را به شماره مشخص شده ارسال  (SMS) نمایید.

نحوه امتیاز دهی برای عدد ارسالی ، رقم ها از چپ به راست به شزح زیر است:

رفم اول: تسلط بر موضوع از ۹ امتیاز

رقم دوم: بیان ساده و  قابل فهم بودن از ۹ امتیاز

رقم سوم : جامع بودن مطالب از ۵ امتیاز

رقم چهارم : ترتیب مطالب از ۵ امتیاز

رقم پنجم: نحوه نگارش متن فایل ارائه شده (نداشتن غلت املایی و انشایی) از ۹ امتیاز

رقم ششم: توانایی پاسخ گویی به سوالات از ۹ امتیاز

 به عنوان نمونه اگر شخصی عدد ۱۲۳۴۵۶زا ارسال نماید، به معنای آن است که این شخص برای این سمینار و ارائه دهنده برای تسلط بر موضوع ۱ امتیاز ، برای بیان ساده و قابل فهم ۲ امتیاز ، برای جامع بودن مطالب ۳ امتیاز ، برای ترتیب مطالب ۴ امتیاز ، برای نحوه نگارش ۵امتیاز و برای توانایی پاسخ گویی به سوالات ۶ امتیاز در نظر گرفته است. 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.