21 مهر 1394

سمینار “کوه ها چه نقشی در زندگی انسان دارند”

سمینار ” کوه های چه نقشی در زندگی انسان دارند” طی جلسات گروهی توسط آقای فرداد ارائه گردید،

که در ادامه این سمینار خدمتتان ارائه می شود.

‎پیام بگذارید

ضروری

ضروری