21 خرد 1391

اطلاعیه

بنابه درخواست همنوردان مبنی بر تغییرساعت جلسات  گروهی،ازاین پس جلسات گروهی چهارشنبه هاازساعت17تا19درمرکزشیرازشناسی واقع درپارک بعثت برگزارمیگردد.حضورکلیه همنوردان الزامیست.

‎پیام بگذارید

ضروری

ضروری