25 ارد 1391

اطلاعیه

پیرو اهمیت برنامه های فنی در راستای پیشبرد اهداف کوهنوردی گروه ردپا،در جلسه گروهی چهارشنبه 27 اردیبهشت ماه ،با نظر سرپرست وبا توجه به نوع و میزان فعالیت هادر گذشته ، اعضا به دو گروه فنی در سطحAوعمومی درسطح Bتقسیم خواهند شد. همچنین راجع به میزان علاقه مندی افراد در حیطه های مختلف کوهنوردی ونیز برنامه های اجرایی در فصل تابستان از اعضا نظر سنجی به عمل خواهد آمد. لذا حضور کلیه همنوردان الزامیست.

‎پیام بگذارید

ضروری

ضروری