21 ارد 1398

آموزش و تمرین سنگنوردی

💠 آموزش وتمرین سنگنوردی جمعه۲۰اردیبهشت ۱۳۹۸
✴️منطقه برنامه: شیراز،پشت مله
✴️ مدت اجرای برنامه: نیم روزه

Attachment

‎پیام بگذارید

ضروری

ضروری