03 فرو 1398

آموزش و تمرین سنگ نوردی

بنام خدا

آموزش وتمرین سنگنوردی جمعه ۲فروردین ۱۳۹۸ در شیراز ، پشت مله برگزار گردید.

Attachment

‎پیام بگذارید

ضروری

ضروری