19 بهم 1397

کوهپیمایی خط الراس شیراز

به نام خدا

برنامه 19 بهمن 97

نیم روزه

کوهپیمایی خط الراس شیراز (از تنگ الله اکبر تا آرامگاه سعدی)

سرپرست :جناب آقای حمید قدرتی

کمک سرپرست :خانم فاطمه کریمی

عکاس: خانم فاطمه کریمی

گروه با 7 نفر از همنوردان در ساعت 7:15 حرکت کردیم و بعد از گذشت 15 دقیقه نرمش کردیم و مجددا به حرکت ادامه دادیم. در ساعت 8 به گهواره دید رسیدیم که از آنجا شیراز کاملا نمایان بود با منظره ای زیبا و هوایی پاک.

در ساعت 8:20 صبحانه را صرف کردیم.

در ساعت 9:10 به چاه مرتضی علی رسیدیم و در آنجا پله ها را پایین رفتیم و به آرامگاه مرتاض علی شاه رسیدیم و مردم در آنجا شمع روشن کرده بودند.

سپس به حرکت ادامه دادیم و به جایی رسیدیم که آرامگاه سعدی و باغ جهان نما کاملا مشخص بود.

سپس 2 نفر از همنوردان آقای فرداد و همسر و فرزندشان به ما ملحق شدند و به مسیر بازگشت ادامه دادیم و برنامه به خوبی در ساعت 11:15 به پایان رسید.

شيراز در اشعار شاعران
«خوشا سپیده‌دمی باشد آن که بینم باز
رسیده بر سر الله و اکبر شیراز
بدیده بار دگر آن بهشت روی زمین
که بار ایمنی آرد نه جور قحط و نیاز
به حق کعبه و آن کس که کرد کعبه بنا
که دار مردم شیراز در تجمل و ناز
که سعدی از حق شیراز روز و شب می‌گفت
که شهرها همه بازند و شهر ما شهباز»
سعدی

Attachment

‎پیام بگذارید

ضروری

ضروری