14 دی 1397

غارمدخون(چله خونه)

غارمدخون(چله خونه)وچشمه آب نوروزی
استان فارس-شهرستان قیروکارزین -روستای مدخون
جمعه ۱۴دی ماه۱۳۹۷
باشگاه کوهنوردی ردپا

کوهنوردان باشگاه ردپابامدادجمعه ۱۴دی ماه ۹۷ درساعت ۵:۳۰ وباحضور۱۶ نفر ازاعضا راهی فیروز آباد شدند.گروه در ساعت ۸:۴۵دقیقه به اداره ورزش وجوانان فیروزآباد رسید.در آنجا جناب آقای اصلاحی رئیس هیات کوهنوری فیروزآبادبه همراه تعدادی ازکوهنوردان فیروزآبادحضورداشتند.پس ازتوقفی کوتاه وبه همراهی هیات کوهنوردی فیروزآباد گروه به سمت روستای مدخون حرکت کرد .
بعد از گذشت ۵۰ دقیقه به ورودی روستای مدخون رسید درآنجاآقای عبدالهی رئیس هیات کوهنوردی قیروکارزین به همراه تعدادی ازکوهنوردان قیروکارزین حضورداشتند. گروه در ساعت ۹:۴۵ باراهنمایی وسرقدمی جناب عبدالهی پیمایش خودراآغازکردند و در ساعت ۱۱ به دهانه ورودی غار رسیدند . گروه اول دربیرون غارکمپ زدند وبه طبیعت گردی وپاکسازی اطراف پرداختند. گروه دوم باتجهیزات فنی غارنوردی باهدف پیمایش مسیرهای فنی واردغارشدندوگروه سوم باهدف پیمایش مسیرهای غیرفنی وبارعایت اصول غارنوردی واردغارشدند. دهانه غارکوچک بود ودر ورودی غارتالاربزرگی وجودداشت واستلاگمیت واستلاگتیت های بسیارزیباازجنس پریت به رنگ زردوطلایی وهمچنین ستونهای بلندوپرده هایی درسقف غاربصورت آویزان جودداشت. همچنین تعدادکمی خفاش درتالاراول مشاهده شد. گروه بارعایت سکوت به اولین دهلیزرسیدکه مسیرگل آلودبودویک چاه عمیق وجودداشت وسپس به تالاردوم رسیدکه دوچاه عمیق هم آنجابود. درنهایت گروه به انتهای غاررسیدکه تالارکوچکی بود. گروه درساعت ۱۲:۳۰ از غار خارج شد . گروه دوم پس ازبازدیدازمسیرهای فنی ساعت ۱۳ازغارخارج شد. سپس هرسه گروه به سمت چشمه آب نوروزی وباغهای انار شیطان حرکت کردندو در ساعت ۱۳:۱۵ به چشمه رسیدند. گروه پس از ۳۰ دقیقه استراحت به سمت روستا و محل استقرار ماشین ها حرکت کرد و ساعت ۱۴به روستا رسید .
گروه درروستا مورداستقبال مردم بومی قرارگرفت وپس از صرف ناهار در خانه ای روستایی در ساعت ۱۵:۳۰ ازکوهنوردان شهرستان قیروکارزین وفیروزآبادخداحافظی کرده و سمت شیراز حرکت کردند. گروه در ساعت ۱۹:۰۰به پلیسراه شیرازرسیدو این برنامه در کمال صحت و سلامت به پایان رسید.

باسپاس فراوان ازآقای اصلاحی رئیس هیات کوهنوردی فیروزآباد وآقای عبدالهی رئیس هیات کوهنوردی قیروکارزین
گزارش :امیدرستم خانی

Attachment

‎پیام بگذارید

ضروری

ضروری

طراحی سایت
طراحی سایتسئوسرویس و تعمیر کولر گازیاجاره ویلا - فروش ویلا - ویلا شمال