29 شهر 1397

برنامه صعود به قله کلبک

به نام خالق کوها

بامداد روز پنچ شنبه97/6/29 ساعت 6:15ازمیدان معلم حرکت کردیم.

ساعت7:40بعدازتوقفی کوتاه وخوردن صبحانه ی لذت بخش، حرکت در جاده سپیدان به فرعی که سمت روستای برشنه می رفت مسیررا ادامه دادیم.

8کیلومتری شمال روستای برشنه چشمه ی شش پیر قرارداشت.درجاده بین روستای برشنه وکامفیروزبعدازگردنه ی یوزگرد گروه ازماشین پیاده شدند.

ساعت8:30پیمایش را آغازکردیم. هوای خنک وآسمان آبی وتوضیحات جامع ومفیدسرپرست برنامه درموردکوهای اطرف پیمایش رالذت بخش کرد.

استراحت اول ساعت  9:50 دقیقه ، درطول مسیرگونه های گیاهی فراوان وجود داشت ازجمله آویشن که به اندازه مصرف همین برنامه چیده شد.

استراحت دوم ساعت11:10 دقیقه ، بعداز4کیلومتر پیمایش مسیری زیباگروه درساعت11:45قله کلبک به ارتفاع2800مترراصعودکرد.

45دقیقه استراحت وگرفتن عکس، 12:30شروع فرودازمسیر دره به سمت روستای دلخان13:15دقیقه استراحت،

درمسیر فرودتوضیحات سرپرست درموردمقابله باحیوانات وحشی، درابتدای تنگ دلخان پوشش درختان گردو زیبایی مسیر رادوچندان کرده بود.

ولی متاسفانه قطع وسوختن درختان درمجاورت رودخانه که خشک شده بود،خوش آیند نبود.

ساعت 15:15به چشمه ای زیبا که ازحفره ی بیرون می آمد رسیدیم .

انرژی گرفتیم وآبی به دست وصورتمان زدیم وازآب خنک وگوارای چشمه برداشتیم.

زیبایی مسیرباوجودمناظرطبیعی وپوشش درختانی ازجمله تمشک،انجیرکوهی،کیالک کوهی وبرگ ریزان پاییزی چشم گیر بود.

15:30خوردن ناهارودمنوش آویشن واستراحت،ساعت16:20حرکت سمت روستای دلخان.

درطول مسیرفضولات حیوانات وحشی همچون خرس به چشم می خورد. غاری به نام غارخرسی درمسیر وجوددارد که

مقدار کمی دست به سنگ داشت راباپیشنهاد سرپرست بازدید کردیم.

بعدازبازدید غار شروع به پاک سازی مسیر کردیم.

برخلاف مسیر جاده ی بین روستاها که زباله های فراوانی وجود داشت این مسیر کم زباله بود.

درادامه ی مسیرنهر زیبای وجوددارد.دستی به آب زدیم.

باسوارشدن ماشین ون درابتدای روستاساعت17:25به سمت شیراز حرکت کردیم.18:45 همنوردگرامی آقای اشرف به صرف بستنی دعوتمان کرد.

برنامه درکمال صحت وسلامت در ساعت 18:30 پایان یافت.

تشکرویژه ازسرپرست برنامه جناب آقای سالاری

وهمنوردان سرکارخانم افتخاری عزیز،خانم اسماعیلی،آقای اشرف،آقای رستم خانی

که باعث شدند روزی لذت بخش و به یاد ماندی داشته باشیم.

گزارش :لیلا سلامی

Attachment

‎پیام بگذارید

ضروری

ضروری